poczta      dla pracowników      

O NAS

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018 r. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” - zwanym RODO – informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ips.lodz.pl
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celach:
 • zawieranie i realizacja umów; utrzymywanie kontaktu oraz relacji z Państwem; świadczenie usług, badań, realizacja zleceń; organizacja i prowadzenie szkoleń oraz konferencji; prowadzenie działań marketingowych; monitorowanie Państwa aktywności na naszej Stronie; prowadzenie analiz statystycznych; dochodzenie roszczeń, rozstrzyganie sporów; rekrutacje i nabory na praktyki oraz staże; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych; wypełnienie obowiązków prawnych, ustawowych, którym podlega ADO.
 1. Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:
 • nazwisko i imiona; adres zamieszkania lub pobytu – w przypadku realizacji usług / zleceń na rzecz osoby fizycznej; wykształcenie lub stopień naukowy; funkcja / stanowisko pełnione w podmiocie, z którym ADO współpracuje; numer telefonu i adres e-mail; wizerunek: inne dane, które wynikają z zapisów umów i zleceń pomiędzy ADO a Państwem lub podmiotem, który Państwo reprezentują.
 1. Państwa dane przetwarzamy na podstawie:
 • udzielonych zgód; wykonania umów i zleceń lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; konieczności spełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO; realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO; potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji nakładanych na ADO przez przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla realizacji celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane. Dane przekazywane są zawsze na podstawie odpowiedniej umowy lub zapisów prawa przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz kontroli ze strony ADO. Nie udostępnianymi Państwa danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2. Okres przetwarzania danych przez ADO jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, okresu na jaki została wyrażona zgoda, przepisów prawa i przyjętych przez ADO regulacji, zgodnie z przepisami prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu ADO.
 3. W związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo do:
 • dostępu danych osobowych; uzupełnienia niekompletnych danych; żądania usunięcia danych lub ograniczenie przetwarzania; wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; wniesienie skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Galeria