poczta      dla pracowników      

NASZA OFERTA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Dla autorów

TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ WYROBÓW

ROCZNIK Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego

W Łodzi

ISSN 2299-7989

(dawniej: Barwniki i Środki Pomocnicze, ISSN 0867-7824)

 

REGULAMIN PUBLIKOWANIA W CZASOPIŚMIE

„TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ WYROBÓW”

 

Niniejszy Regulamin zamieszczania publikacji naukowych w czasopiśmie Technologia i Jakość Wyrobów został opracowany na podstawie wytycznych Zespołu do Spraw Etyki w Nauce, działającego w ramach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. „Prawo prasowe” oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Czasopismo naukowe Technologia i Jakość Wyrobów (zwane w skrócie „TiJW”) wydawane jest przez Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi.
 2. Pełny adres Redakcji to: 91-463 Łódź, ul. Zgierska 73.
 3. TiJW ukazuje się obecnie jako rocznik, z perspektywą zwiększenia jego częstotliwości do półrocznika, lub kwartalnika.
 4. Termin wydania rocznika przypada na ostatni kwartał roku kalendarzowego.
 5. W każdym numerze umieszczanych jest nie mniej niż 12 artykułów.
 6. Czasopismo wydawane jest w trybie open access z gwarancją dostępu do wszystkich artykułów na stronie domowej czasopisma bez konieczności rejestrowania się w serwisie czasopisma.
 7. Opublikowanie artykułu w czasopiśmie TiJW jest bezpłatne.
 8. Językiem publikacji w Czasopiśmie TiJW jest język polski i angielski.
 9. Procedura recenzowania omówiona jest w paragrafie §4.
 10. Lista Recenzentów udostępniana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
 11. Tematyka Czasopisma obejmuje następujące dziedziny nauk stosowanych[1]:
  1. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych,
  2. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
  3. Wybrane zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 12. Zadaniami i celami szczegółowymi TiJW są:
  1. przyczynianie się do rozwoju szeroko rozumianych nauk technicznych,
  2. rozpowszechnianie i popularyzowanie aktualnych wyników badań naukowych i stanu wiedzy w wymienionych w punkcie 9. §1 obszarach nauki,
  3. zapewnienie możliwości powszechnej komunikacji naukowej i docieranie do szerokiego grona Czytelników,
  4. przekazywanie i utrwalanie wyników badań poznawczych.

 

§2. KOLEGIUM REDAKCYJNE

 1. W skład Redakcji TiJW wchodzą: Redaktor Naczelny oraz członkowie Redakcji Naukowej. Liczba członków Redakcji Naukowej została określona tak, aby dawała gwarancję prawidłowego funkcjonowania Czasopisma w trybie ciągłym. 
 2. Organem koordynującym prace Redakcji jest Rada Naukowa, której skład umieszczony jest na stronie internetowej Czasopisma.
 3. Do zadań Redakcji należy:
 1. dbanie o właściwy poziom artykułów i terminowe ukazywania się Czasopisma,
 2. zapewnienie właściwego i płynnego obiegu informacji między Autorami, Recenzentami i członkami Rady Naukowej,
 3. wdrażanie dobrych praktyk w zakresie procedur recenzowania zgodnych z normami etycznymi, obowiązującymi w środowisku naukowym,
 4. skład, łamanie i zapewnienie odpowiedniej struktury artykułu,
 5. prowadzenie archiwum recenzji i wszelkich dokumentów związanych z cyklem wydawniczym.
 1. Pracami Redakcji kieruje Redaktor Naczelny, którego obowiązki w tym zakresie są następujące:
 1. dbanie o właściwy poziom merytoryczny nadsyłanych prac, a w szczególności ich zgodność z profilem tematycznym Czasopisma,
 2. zapewnianie rzetelnego przebiegu procedury recenzyjnej,
 3. czuwanie nad przestrzeganiem prawa, a w szczególności prawa określonego ustawami: „O prawach autorskich i prawach pokrewnych”, „Prawo prasowe”,
 4. zapewnienie organizacji i stabilności procesu wydawniczego.
 1. W przypadku trwałej niemożności wykonywania przez Redaktora Naczelnego swoich obowiązków, jego funkcję przejmuje osoba wyłoniona spośród członków Redakcji Naukowej, po pozytywnej rekomendacji Rady Naukowej.
 2. Organem pomocniczym Redaktora Naczelnego jest Redakcja Naukowa.
 3. Do obowiązków Redakcji Naukowej należy:
 1. wspomaganie Redaktora Naczelnego w doborze recenzentów,
 2. koordynowanie i nawiązywanie współpracy z innymi czasopismami, ich kolegiami redakcyjnymi, stowarzyszeniami naukowymi lub uczelniami,
 3. promocję czasopisma w środowisku naukowym oraz podejmowanie stosownych działań w tym zakresie.
 1. Zgodnie z Dz.U. 1984 nr 5, poz. 24, z późniejszymi zmianami, przy redakcji działa Rada Naukowa, stanowiąca ciało opiniodawczo – doradcze. Do zadań członków Rady Naukowej należy:
 1. troska o najwyższy poziom naukowy Czasopisma oraz podejmowanie wszelkich możliwych działań w tym kierunku,
 2. promocja Czasopisma w możliwie szerokich kręgach naukowych,
 3. konsultacje w sprawach spornych omówionych w paragrafie (patrz punkt 5, §3).  

§3. INFORMACJE OGÓLNE DLA AUTORÓW

 1. Redakcja TiJW publikuje artykuły naukowe z dziedzin wyszczególnionych w punkcie 11, §1. Za zgodność zakresu przesłanych materiałów z profilem Czasopisma odpowiada Redaktor Naczelny.
 2. Każdy z artykułów, po wstępnej kwalifikacji przez zespół redakcyjny, jest kierowany do podwójnej recenzji.
 3. Artykuł naukowy publikowany jest wówczas, gdy obie recenzje kwalifikują go do publikacji.
 4. W przypadku uzyskania negatywnej recenzji, stwierdzenia plagiatu lub naruszenia dóbr osób trzecich, Redakcja zastrzega sobie prawo nieopublikowania artykułu.
 5. W przypadku dwóch skrajnie różnych recenzji, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o opublikowaniu artykułu, bądź nie, po przeprowadzeniu stosownej konsultacji z Kolegium Redakcyjnym.
 6. Stosowne uzasadnienie przesyłane jest drogą elektroniczną jego Autorowi korespondencyjnemu.
 7. Kwestie sporne rozstrzygane są w ramach Redakcji Naukowej lub przy udziale Rady Naukowej. 
 8. Istnieje możliwość wskazania imiennie przez Autora jednego lub dwóch Recenzentów, nie będących członkami redakcyjnego Kolegium Recenzentów. W takiej sytuacji Redaktor Naczelny zleca recenzję wyznaczonym osobom. W przypadku, gdy Autor wskaże tylko jednego Recenzenta, drugi dobierany jest tematycznie z grona Kolegium Recenzentów.  
 9. Formularz recenzji (jako Załącznik 1: „formularz_recenzji.docx”) dostępny jest na stronie internetowej Czasopisma.
 10. Zasady sporządzania publikacji naukowej wraz z metodologia opracowania przypisów są zawarte na stronie internetowej (jako Załącznik 2: „artykuł_wzorcowy.docx”). 

§4. PROCEDURA RECENZOWANIA

Procedura recenzowania została sporządzona w oparciu o wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartego w broszurze: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w Polsce”, Warszawa 2011.

 1. Nadesłane teksty naukowe zostają poddane wstępnej klasyfikacji względem ich zgodności z zakresem tematycznym Czasopisma.
 2. Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na postawie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (Załącznik 3: „oświadczenie_autorów.docx”) na Wydawcę.
 3. Do materiałów, które Autorzy przekazują Redakcji, należy dołączyć oświadczenie (Załącznik 3: „oświadczenie_autorów.docx”) o tym, iż praca nie była nigdy wcześniej publikowana, lub też aktualnie nie jest prowadzone postępowanie rozpatrujące możliwość jej opublikowania w innych czasopismach.
 4. Publikowanie w Czasopiśmie TiJW nie wiąże się z dodatkowym honorarium dla ich Autorów.
 5. Po wstępnej kwalifikacji artykuły są przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (double – blind review process). Zgodnie z tą zasadą Autor i Recenzent chronieni są przed ujawnieniem ich tożsamości.
 6. Recenzent dodatkowo podpisuje oświadczenie (Załącznik 1: „formularz_recenzji.docx”) o braku jakichkolwiek zależności o znamionach konfliktu interesów, między nim, a Autorem artykułu.
 7. Przez konflikt interesów rozumie się każdorazową sytuację, w której Recenzent mógłby odnieść korzyść z napisania pozytywnej lub negatywnej recenzji. Do konfliktu interesu może dochodzić również na tle bliskich więzi personalnych lub zawodowych między osobami zaangażowanymi w postępowanie recenzyjne. 
 8. Potencjalny Recenzent ma obowiązek powiadomić Redakcję, odnośnie możliwości (lub jej braku) podjęcia się recenzowania artykułu i określenia terminu jej realizacji.
 9. Według przyjętego zwyczaju wykonanie recenzji jest bezpłatne.
 10. Redakcja nie przesyła Recenzentowi całości artykułu w momencie, gdy składana jest propozycja wykonania recenzji.
 11. Redaktor Naczelny przed wysłaniem go do recenzji, usuwa wszelkie dane identyfikacyjne oraz inne znamiona, mogące bezpośrednio odnosić się do Autorów pracy.
 12. W miejsce imienia i nazwiska Autora, zostaje wpisana fraza „[Autor]”. Tak przygotowany dokument zostaje następnie wysłany do Recenzenta.
 13. Recenzent przy ocenie przedstawionego tekstu wypełnia formularz recenzji (Załącznik 1).
 14. Recenzję kończy jednoznaczna konkluzja:
  1. dopuszczająca do publikacji bez poprawek,
  2. dopuszczająca do publikacji po wprowadzeniu zasugerowanych poprawek,
  3. odrzucająca artykuł.
 15. O konieczności naniesienia poprawek Autor zostaje poinformowany przez Redaktora Naczelnego, po uprzednim usunięciu wszelkich znamion umożliwiających identyfikację Recenzenta.
 16. Czas na naniesienie poprawek upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania przez Autora. Redaktor Naczelny dba o spełnienie wszystkich sugestii Recenzentów, dopuszczając również możliwość dyskusji wyników w formie tzw. noty polemicznej za jego pośrednictwem, z zachowaniem wszelkich zasad poufności.
 17. Po naniesieniu poprawek, Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji artykułu.
 18. Pozytywne zakończenie procedury recenzji, tożsame jest z publikacją. O fakcie tym informuje Autora Redaktor Naczelny. 

§5. PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA NIERZETELNOŚCIOM

Redakcja informuje, że celem wyeliminowania praktyk, będących przejawem nierzetelności naukowej, w szczególności tzw. „ghostwritting” oraz „guest autorship”, wszelkie przypadki nadużyć, mające znamiona złamania zasad etyki naukowej będą zwalczane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (na przykład zatrudniających Autorów).

Celem zachowania najwyższych standardów Redakcja wdraża następujące zalecenia:

 1. Autorzy publikacji wieloautorskich, zobowiązani są do jawnego określenia faktycznego wkładu w powstanie publikacji (wraz z procentowym podaniem kontrybucji), poparte złożeniem stosownego oświadczenia (Załącznik 3: „oświadczenie_autorów.docx”). Za prawdziwość podanych informacji odpowiada Autor, który wysyła manuskrypt.
 2. Redakcja może wymagać wskazania źródeł finansowania publikacji (projekty naukowo badawcze, działalność statutowa i inne).
 3. Nadesłanie pracy przez Autora oznacza, że nie była ona w tej samej postaci publikowana w innym czasopiśmie oraz, że nie jest prowadzone postępowanie rozpatrujące możliwość jej opublikowania w innych czasopismach (§4, pkt. 3.)
 4. Do dokumentów należy dołączyć formularz potwierdzający zgodę na przekazanie praw autorskich (§4, pkt. 2).
 5. W przypadku pracy, w której Autorzy są członkami różnych jednostek naukowych, dopuszcza się nadesłanie zgody przez jednego z Autorów, która obejmuje w sposób wiążący pozostałych.  
 6. Stosowanie wszelkich obiektów występujących w tekście (tabele, rysunki, wykresy itp.) należy opatrzyć źródłem ich pochodzenia, poprzez wpisanie kursywą po jego tytule w nawiasie kwadratowym słowa: [źródło:].
 7. Wszystkie obiekty omówione w punkcie 6 §5 powinny być własnością Autora.
 8. W przypadku zapożyczenia obiektu z wprowadzeniem jego modyfikacji – przed tytułem źródła należy wpisać słowo: „[według:]”.
 9. Wierne kopiowanie z innej publikacji musi być potwierdzone pisemną zgodą Autora,, lub wydawcy.

§6. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU 

 1. Do publikacji należy przygotować artykuł w formie DOC lub DOCX.
 2. Zasady sporządzania przypisów opisane są w pliku wzorcowym „artykuł_wzorcowy.docx” (Załącznik 2).
 3. Zalecana objętość przekazanego materiału nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu, łącznie z rysunkami, tabelami i bibliografią.
 4. Pod pojęciem artykułu naukowo – badawczego rozumie się oryginalny artykuł naukowy, prezentujący wyniki badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym o strukturze IMRAD: wprowadzenie, metodyka badawcza, rezultaty, dyskusja wyników i wnioski;
 5. Pod pojęciem artykułu przeglądowego rozumie się podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym, z uwzględnieniem możliwie najnowszych (uwzględniających nie więcej niż dwie dekady) doniesień literatury przedmiotu. Istotnym aspektem jest w tym zakresie poziom ich zintegrowania i interpretacji. 
 6. Do każdego artykułu Autor jest zobowiązany dołączyć:
 1. krótkie streszczenie w formie abstraktu – w wersji polskiej i angielskiej,
 2. wykaz skrótów lub wszelkich oznaczeń, chyba, że ich wyjaśnienie znajduje się w nadesłanym tekście,
 3. słowa kluczowe w ilości minimum 4 w języku polskim i angielskim,
 4. dane kontaktowe Autora korespondencyjnego: e-mail, miejsce zatrudnienia, telefon.
 1. Szczegółowe wytyczne, dotyczące formatowania tekstu i jego struktury zawarte są w Załączniku 2.  

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego, a także regulamin wewnętrzny Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. 
 

[1] Wykaz opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. (Dz.U. 2018 poz. 1818)

Galeria